The successful conference interpreter’s checklist  

Management is key to a successful career as a conference interpreter. Here's a checklist to keep you organised.

 


─── Getting work

Getting work

──       Keep track of all job offers and their status;

──       Maintain a database of people who have offered you work and when; 

──       Keep regular recruiters informed of your availability;

──       Maintain a judicious, professional social media presence; 

──       Obtain business cards (learn when to use them and when not);

──       Keep your CV up to date.

Travel readiness

──      Valid ID card and/or passport and work permit

──      Mobile phone, laptop and email 

──      Chargers and adapters

──      International vaccination booklet (for long-distance assignments at short notice)

──      Health, travel and other insurance coverage

──      A good travel agent to turn to for travel arrangements when DIY fails.

─── Paperwork

Paperwork

──      Terminology management system

──      Filing system for contracts, tax returns, social security payments and AIIC dues and other professional subscriptions

──      Filing system for articles, documentation and other job-related paperwork 

──      Keep confidentiality in mind. Can you use the cloud?

Make the most of your free time

──      Learn to take time off and rest when you can;

──      Keep abreast of current events;

──      Surf the Internet and subscribe to publications of interest, read them and make notes;

──      Hone your language skills, including your mother tongue;

──      Improve your knowledge in specific fields.

Aide-mémoire pour réussir sa carrière d’interprète de conférence  

Une bonne organisation est la clé de la réussite de votre carrière d’interprète de conférence. Voici un aide-mémoire pour vous faciliter la tâche.

 


Améliorer ses chances d’obtenir du travail

──       Notez systématiquement toutes les offres qui vous sont faites en distinguant les options des offres fermes ;

──       Constituez un fichier vous permettant de savoir qui vous a proposé du travail, et quand ;

──       Communiquez vos disponibilités à ceux qui vous proposent régulièrement du travail ;

──       Soyez présent sur les réseaux sociaux à vocation professionnelle, en faisant preuve de discernement ;

──       Faites imprimer des cartes de visite et utilisez-les à bon escient (sachez notamment quand vous abstenir) ;

──       Votre CV doit toujours être à jour.

Les indispensables pour partir en mission au pied levé :

──      Carte d’identité et/ou passeport en cours de validité ainsi que permis de travail ;

──      Téléphone portable, ordinateur portable et boîte de messagerie électronique ;

──      Chargeurs et adaptateurs ;

──      Carnet de vaccination international (en cas de mission sur un autre continent proposée à très brève échéance) ;

──      Couverture d’assurance maladie, voyage et autres ;

──      Une bonne agence de voyages capable d’organiser vos déplacements quand vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même.

Suivi administratif et gestion de documents

──      Système de gestion des glossaires ;

──      Système de classement des contrats, des déclarations d’impôts, des cotisations de sécurité sociale, des cotisations AIIC et autres ;

──      Système de classement pour les articles, documents et autres papiers concernant le travail ;

──      Certains documents sont confidentiels. Est-il judicieux de les stocker sur le cloud ?

Tirer pleinement parti de son temps libre

──      Imposez-vous des coupures et reposez-vous quand vous en avez l’occasion ;

──      Tenez-vous informé de l’actualité ;

──      Parcourez Internet, abonnez-vous à des publications pertinentes, lisez-les et prenez des notes ;

──      Perfectionnez vos langues, y compris votre langue maternelle ;

──      Approfondissez vos connaissances dans des domaines spécifiques.

En savoir plus : ressources de VEGA

Başarılı bir konferans çevirmeninin yapılacaklar listesi  

İŞİNİ YÖNETME BECERİSİ; BİR KONFERANS ÇEVİRMENİNİN BAŞARISI İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİPTİR. BU YAPILACAKLAR LİSTESİYLE İŞLERİNİZİ DÜZENE SOKABİLİRSİNİZ.

 


─── İş almak

İŞ ALMAK

──       Bütün iş tekliflerini ve kesinlik durumlarını takip edin;

──       Size iş teklif edenlerin ve işlerin tarihlerinin kaydını tutun;

──       Düzenli müşterilerinize müsait olduğunuz zamanları bildirin;

──       Sosyal medyada makul ve profesyonel olun;

──       Kartvizit yaptırın (ne zaman verilir, ne zaman verilmez, öğrenin);

──       Özgeçmişinizi gerektikçe güncelleyin.

Seyahate hazırlıklı olmak

──      Geçerli kimlik ve/veya pasaport ve çalışma izni

──      Cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve e-posta hesabı

──      Şarj aletleri ve adaptörler

──      Uluslararası geçerliliği olan bir aşı defteri (uzak yerlerde son anda çıkabilecek işler için)

──      Sağlık, seyahat ve diğer sigortalarınızın kapsamı

──      Kendiniz yapamadığınızda seyahat düzenlemeleriniz için destek isteyebileceğiniz iyi bir acente.

─── Evrak işleri

EVRAK İŞLERİ

──      Terminoloji yönetim sistemi

──      İş sözleşmeleriniz, vergi iadeleriniz, sosyal güvenlik ödemeleriniz ve AIIC vb. meslek örgütü üyelik aidatlarınız için bir dosyalama sistemi

──      Makaleler, belgeler ve işle ilgili diğer evraklar için bir dosyalama sistemi

──      Gizlilik konusunu unutmayın. Depolama için bulutu kullanmanızın sakıncası var mı?

BOŞ ZAMANLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK

──      Müsait olduğunuzda işten zaman ayırıp dinlenmeyi öğrenin;

──      Güncel olayları takip edin;

──      İnternette dolaşın ve ilgilendiğiniz yayınlara abone olun, onları okuyun, notlar alın;

──      Anadiliniz dahil, dil becerilerinizi geliştirin;

──      Belli alanlarda bilginizi artırın.

Daha fazlası için VEGA Kaynakları

Jak odnieść sukces jako tłumacz konferencyjny? Checklista  

Zarządzanie to klucz do udanej kariery tłumacza konferencyjnego. Poniższa lista kontrolna pomoże ci się zorganizować.

 


Jak zdobywać zlecenia?

──       Śledź wszystkie oferty pracy i ich status.

──       Prowadź bazę danych osób, które zlecały ci tłumaczenia, wraz z datami.

──       Informuj o swojej dostępności rekruterów zlecających ci regularnie tłumaczenia.

──       Bądź obecny w mediach społecznościowych, ale w sposób rozsądny i profesjonalny.

──       Przygotuj wizytówki (naucz się, kiedy i jak ich używać).

──       Pamiętaj o aktualizowaniu swojego CV.

Przygotuj się do podróży

──      Ważny dowód osobisty lub paszport oraz pozwolenie na pracę

──      Telefon komórkowy, laptop oraz dostęp do maila

──      Ładowarki oraz przejściówki do gniazdek elektrycznych

──      Międzynarodowa książeczka szczepień (potrzebna przy krótkoterminowych zleceniach w odległych regionach)

──      Ubezpieczenie zdrowotne, podróżne, ew. inne

──      Dobre biuro podróży, które udzieli wsparcia w organizacji podróży, jeśli będziesz potrzebować pomocy z rezerwacją.

Zarządzaj dokumentami, czyli robota papierkowa

──      System zarządzania terminologią

──      System przechowywania umów, deklaracji podatkowych, potwierdzeń opłacenia składek ubezpieczenia społecznego oraz składki członkowskiej AIIC itp.

──      System przechowywania artykułów, dokumentów oraz innych papierów związanych z pracą

──      Pamiętaj o poufności. Czy możesz przechowywać dane w chmurze?

Wykorzystaj jak najlepiej czas wolny

──      Naucz się planować czas wolny i odpoczywaj, gdy to tylko możliwe.

──      Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami.

──      Surfuj po Internecie i subskrybuj interesujące cię publikacje, rób notatki w trakcie czytania.

──      Doskonal swoje umiejętności językowe, w tym język ojczysty.

──      Poszerzaj swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.

La checklist dell’interprete di conferenza affermato  

Una buona gestione è la chiave per una carriera di successo come interprete di conferenza. Informazioni e procedure per organizzare il tuo lavoro.

 


─── Ingaggi

Ingaggi

──       Tieni traccia di tutte le offerte di lavoro e del loro stato

──       Crea un database di persone che ti hanno offerto lavoro e quando

──       Tieni informati i clienti regolari sulle tue disponibilità

──       Cura una presenza responsabile e professionale sui social media

──       Fatti stampare dei biglietti da visita (sappi distinguere quando usarli e quando non è opportuno)

──       Mantieni aggiornato il tuo CV

Pronti a partire

──      Carta d'identità e/o passaporto e permesso di lavoro validi

──      Telefono cellulare, laptop e e-mail

──      Caricabatterie e adattatori

──      Libretto di vaccinazione internazionale (per incarichi in paesi lontani con breve preavviso)

──      Copertura assicurativa sanitaria, di viaggio e di altro tipo

──      Un buon agente di viaggio a cui rivolgersi per l'organizzazione del viaggio quando il fai-da-te fallisce.

Lavoro amministrativo

──      Sistema di gestione della terminologia

──      Sistema di archiviazione per contratti, dichiarazioni fiscali, pagamenti previdenziali, quote AIIC e abbonamenti professionali

──      Sistema di archiviazione per articoli, documentazione e altri documenti relativi al tuo lavoro

──      Tieni sempre presente la riservatezza. Sai usare il cloud?

Utilizza al meglio il tempo libero

──      Impara a prenderti del tempo libero e a riposare quando puoi

──      Tieniti aggiornato sull’attualità

──      Naviga in Internet e abbonati alle pubblicazioni interessanti per te, leggile e prendi appunti

──      Affina le tue abilità linguistiche, inclusa la tua lingua madre

──      Migliora le tue conoscenze in settori specifici